Rondje Paterswoldsemeer
We gaan los over:
Tickets bestellen (u wordt omgeleid naar de externe bestel site)

Vrijwaring

Vrijwaringsclausule en overige bepalingen Midzomer Rondje Paterswoldsemeer 15-06-2024
Het Midzomer Rondje Paterswoldsemeer (hierna te noemen MRP), organiseert een avondloop rondom het Paterswoldsemeer waarbij de opbrengst van de inschrijving geheel ten gunste komt aan de gekozen goede doelen. Eenmaal betaalde deelname geeft in geen geval recht op restitutie, zowel bij verhindering van de deelnemer(s) als door overmacht (te denken valt aan bijvoorbeeld natuurgeweld of anderszins ongemak) bij de organisatie van de MRP. De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan de MRP voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en of derden, risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemers(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. MRP, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers en bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) in verband met de deelname aan de MRP lijdt/lijden, tenzij de schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de MRP. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de MRP noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

Midzomer Rondje Paterwoldsemeer en uw gegevens
De MRP verzamelt gegevens van deelnemers en organisaties. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De website van MRP
Er is een website: www.rondjepaterswoldsemeer.nl. Deze website maakt geen gebruik van cookies en legt geen privacygevoelige gegevens vast. We bieden iedereen wel informatie over het evenement en de sponsors. 
We hebben ons ingespannen om de rechten van de gebruikte beelden te achterhalen en te vermelden. Wanneer wij mogelijk onrechtmatig beelden gebruiken verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij dit zo adequaat mogelijk kunnen corrigeren.


Inschrijfformulier
Om deel te nemen, vult u een inschrijfformulier in. We werken daarvoor samen met MG-Tickets uit Dokkum waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten inzake de geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens komen op een beveiligde inschrijfbeheerpagina. MGTickets verzamelt de gegevens van de deelnemers om: Gegevens informatie
Gezien de eisen Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u graag over het volgende:
  1. De gegevens van het inschrijfformulier worden gebruikt om uw deelname definitief te maken en te registreren. Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, bankrekeningnummer en e-mail) worden niet gedeeld met anderen/derden.
  2. Deze gegevens worden gebruikt om u te attenderen op en uit te nodigen voor de MRP. Indien u niet meer prijsstelt op deze uitnodiging, dan kunt u ons verzoeken om u uit te schrijven. Zie het adres hiervoor onder punt 3.
  3. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben of heeft u een klacht, dan kunt u contact zoeken via de contactbutton. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.
  4. De MRP is een openbaar evenement. Er worden beelden gemaakt. De MRP is niet verantwoordelijk voor herkenning op beelden. Op de website van de MRP worden ook beelden vertoond om anderen te inspireren.